Sam Todd Photographer  - Kolej Tuanku Ja'afar (KTJ) - Duathlon
Sam Todd Photographer  - Ultramarathon - Adventure racing
Sam Todd Photographer  - Grassland - Steppe
Sam Todd Photographer  - Grassland - Steppe
Sam Todd Photographer  - Bike - Mountain Bike
Sam Todd Photographer  - Water - Puddle
Sam Todd Photographer  - Outerwear - Recreation
Sam Todd Photographer  - T-shirt - Sleeve
Sam Todd Photographer  - Water - Rural area